Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Οι μισθοί Δημάρχων και Αντιδημάρχων στην Αρκαδίαs

Το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε γνωστό ότι το ύψος της αντιμισθίας των Δημάρχων ορίζεται ως εξής:
- για δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000)
κατοίκους ισόποση του 80% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου,
- για δήμους με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, ισόποση του 60% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι ο Δήμαρχος Τρίπολης θα λαμβάνει περίπου ...
4.800 € και οι Δήμαρχοι Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας από περίπου 3.600 €.
Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) αυτής.
Σε περίπτωση που η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών
συμβουλίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 93 παρ. 1 του Νόμου 3852/2010, δηλαδή υπαλλήλων που παίρνουν ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
Συνεπώς, δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής μεταξύ αντιμισθίας και αποδοχών της θέσης από την οποία προέχονται, δεδομένου ότι η άδεια που χορηγείται στους αιρετούς αυτούς είναι υποχρεωτική και άνευ αποδοχών, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 93 παρ. 1 του Νόμου 3852/2010.
Ως πάσης “φύσεως αποδοχές θέσης” νοούνται ο βασικός μισθός και οποιαδήποτε παροχή αποτελεί σταθερή προσαύξησή του.
Το ανώτατο όριο αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου διαμορφώθηκε, από 1-6-2010, με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3833/2010, στο ποσό των 5.856,08 €. Η τυχόν καταβαλλόμενη οικογενειακή παροχή δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό.
Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι καθώς και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές από ένα μόνο αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές του αξιώματος που επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στους φορείς στους οποίους κατέχουν τα αντίστοιχα αξιώματα, π.χ. δήμο και νομικό πρόσωπο. Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τους προέδρους των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, των συμβουλίων τοπικής κοινότητας και τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας, οι οποίοι λαμβάνουν από το δήμο, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έξοδα κίνησης.


Read more: ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ: Οι μισθοί Δημάρχων και Αντιδημάρχων στην Αρκαδία! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου